Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van Dutch Barbell Club. Leden ontvangen voor inschrijving (als je online via de website inschrijft) de algemene voorwaarden. Zij worden geacht de algemene voorwaarde voor ondertekening van het contract te hebben gelezen en verklaren door het aanklikken/afvinken hokje, onze algemene voorwaarde te hebben gelezen en verklaren door ondertekening de voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

Artikel 2. Lidmaatschap
Onder het lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd waarbij het lid kan deelnemen aan lessen bijhorende bij het betreffende lidmaatschap.

Artikel 3. Kosten Lidmaatschap
Elk lid betaald lidmaatschapsgeld/contributie behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschapsgeld wordt vooruit voldaan in maandelijkse termijnen, door middel van automatische incasso. Deze incasso vindt plaats aan het begin van elke maand. Dutch Barbell Club bepaalt periodiek de hoogte van de nieuwe lidmaatschapsgelden.

Artikel 4. Duur en beëindiging van het lidmaatschap
Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt automatisch stilzwijgend verlengt met een periode van 1 maand tegen de dan geldende tarieven. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengt, indien het lid middels een email naar info@dutchbarbellclub.nl 5 werkdagen voor het wisselen van de maand aangeeft het lidmaatschap niet te willen verlengen. Het lidmaatschap is maandelijks opzegbaar en kent een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 5. Tussentijdse verandering van het lidmaatschap
Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een ander lidmaatschap. Een lid kan zelfstandig zijn lidmaatschap veranderen, of een verandering doorgeven 5 werkdagen voor de wisseling van de maand, middels email naar info@dutchbarbellclub.nl Veranderingen voor het upgraden van een abonnement direct doorgevoerd worden, en voor het downscalen zullen deze per eerste van de volgende maand worden doorgevoerd.

Artikel 6. Lessen
Dutch Barbell Club behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een officiële feestdag, vakantie, ziekte verzuim van de trainer, enige vorm van overmacht of door Dutch Barbell Club te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 7. Boete
Bij een no-show en/of te laat afmelden van een les waarvoor jij bent ingeschreven, behoudt Dutch Barbell Club zich het recht voor om een bedrag van € 5,00 te incasseren. Dit bedrag komt ten goede aan de jaarlijks terugkerende club-dag met barbecue.

Artikel 8. Gedrag van leden
Leden maken geen misbruik van materialen of de aangeboden faciliteiten van Dutch Barbell Club. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door het desbetreffende lid. incorrectheid, het niet passen binnen onze normen en waarde, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de trainingen, lessen en materialen van Dutch Barbell Club. Dutch Barbell Club sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar trainers uit voor persoonlijke schade, blessure of overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan lessen en verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen. Ieder lid vrijwaart Dutch Barbell Club voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van een lid.

Artikel 10. Overige zaken
De leden geven Dutch Barbell Club toestemming om fotografische of andersoortige opnamen van groepen te gebruiken, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Een lid kan zelf via zijn of haar persoonlijke app aangeven waar hij of zij wel dan geen toestemming voor geeft, betreft individuele foto´s of andersoortige opnamen.

Wat wij doen en hoe wij omgaan met jou persoonsgegevens verwijzen wij je graag door naar onze privacyverklaring.